JAARVERSLAG JMG NIJMEGEN 2023

Samenstelling adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke Opvang- en Gehandicaptenbeleid

Aan de samenstelling van de adviescommissie JMG is in 2023 niet veel veranderd. Sandra de Vries is voorzitter. De overige leden betreffen Lood Arons, Gert van den Berg (vice voorzitter), Maurice Custers, Levi van Dijk, Peter Driessen (vice voorzitter), Francis Herbers, Jos Kersten, Matijs van der Linden en Dominique Rotte.

De JMG-leden richten zich in hun advieswerk op de onderwerpen die vallen binnen het domein van de adviescommissie, namelijk Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicaptenbeleid. De commissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Julia Portier-Hendriks.

Vergaderingen

De adviescommissie JMG vergaderde iedere eerste donderdag van de maand, behalve in augustus. De studiedag vond plaats op 16 november. De leden kwamen ook nog in kleine groepjes regelmatig bijeen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen, met ambtenaren te spreken en adviezen aan het college van burgemeester en wethouders voor te bereiden.

Adviezen

Dit jaar heeft de commissie JMG een aantal schriftelijke adviezen gegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Hieronder een overzicht van gevraagde, ongevraagde adviezen en reacties op beleidsstukken.

Er is een gevraagd advies uitgebracht over:

 • de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024

Er is een schriftelijke reactie aan de betrokken ambtenaar/-aren geschreven over:

 • de Firma Welzorg en de verbeteracties
 • de evaluatie van het mantelzorgbeleid
 • de informatiefolder PGB
 • de voornemens, de doelen en de acties Gelijkwaardige kansen in het onderwijs
 • de raadsbrief StadsHopper
 • de consultatieversie Regioprogramma Jeugd
 • digitale laaggeletterdheid in Nijmegen

Er is een Ongevraagd advies gegeven over:

 • de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking
 • de huisvestingsverordening 2024 burgemeester en wethouders definitief
 • de website “vraaghulp”

Het komende jaar zal de adviescommissie blijven monitoren of de belangen van de doelgroepen voldoende worden meegewogen in nieuw gemeentelijk beleid.

Werkwijze

De adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten) is een adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. En geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college vanuit het idee dat alle inwoners van Nijmegen zo goed mogelijk mee kunnen doen aan het dagelijks leven. Zij spreken namens inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en namens jeugd- en dak- en thuislozen. Ze hebben over deze onderwerpen regelmatig contact met de ambtenaren van de gemeente Nijmegen, en met wethouders over wijzigingen in beleid. Met hen spreken de leden meerdere keren per jaar om te weten wat er speelt of gaat spelen. En ze houden via hun achterban in de gaten wat er speelt, wat er goed gaat of waar er knelpunten zijn.

Website https://www.jmgnijmegen.nl/

In het jaar 2022 is het beheer van de website overgegaan naar de gemeente Nijmegen. De adviescommissie blijft wel verantwoordelijk voor de inhoud. JMG heeft de vormgeving aangepakt. Zo zijn er op de website geactualiseerde foto’s van de leden te vinden en worden de adviezen en antwoorden op de adviezen actueel gehouden. De samenwerking met de het Team Online van de afdeling communicatie verloopt goed.

Externe gasten (in plenaire vergaderingen)

9 februari: Anke van Diepenbeek, Projectleider Ruimte voor ontmoeting gaf een toelichting over een nieuw verhuurkader voor de wijkcentra

9 maart: wethouder Cilia Daemen kwam op bezoek om kennis te maken met de leden van de commissie

6 april: de adviescommissie werd in april bijgepraat over ontwikkelingen van het Jongeren Perspectief Fonds door Maria Buur

11 mei: Elianne Vossen, Senior Beleidsadviseur Jeugd lichtte de ontwikkelingen voor 18-/18+ toe en Marieke van Kan, projectleider|adviseur spelen, bewegen & ontmoeten in de openbare ruimte vertelden over het Uitvoeringskader BOSS - Bewegen Ontmoeten Sporten Spelen

6 juli: Wouter Janssen en Maria Buur sloten aan om te peilen of de commissie een advies wilde indienen over het Jongeren Perspectief Fonds

5 oktober: De Wmo Denktank en JMG spraken deze vergadering met elkaar over de posities van de adviescommissie en de Wmo Denktank; de samenwerking werd besproken aan de hand van stellingen en gesproken werd over de toekomst. Ook werden de effectieve interventies dakloosheid toegelicht door Judith Koster en Astrid Stoker.

Studiedag

De studiemiddag vond plaats op 16 november 2023 in het stadhuis in Nijmegen. De begeleider van deze middag was Helma van den Heuvel.

De focus van deze dag lag op interne evaluatie. Aangezien enkele leden zijn toegetreden tijdens de corona periode, was er een behoefte ontstaan om gezamenlijk te evalueren hoe het gaat en welke behoeften er zijn onder de leden. Tijdens de bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over een inwerkprogramma, taakverdeling, en is overeengekomen om jaarlijks een interne evaluatie te houden. Ook werden er onderling concrete procesafspraken gemaakt over het vervolg. Er werd gezamenlijk afgesloten met eten in het restaurant van het stadhuis.

Deelname aan (de belangrijkste externe) bijeenkomsten

Leden van de commissie JMG namen individueel of gedeeltelijk deel aan onder meer de volgende bijeenkomsten op diverse data in 2023:

 • Regioprogramma jeugd Rijk van Nijmegen
 • Diverse stadsgesprekken, o.a. over woonzorgvisie
 • Presentatie afdeling Onderzoek & Statistiek: dashboards + welke informatie is waar te vinden
 • Evaluatie mantelzorgbeleid
 • HAN-lectoraat over ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking
 • Bijeenkomst over onderzoek toegankelijkheid
 • Gelijkwaardige kansen in het onderwijs

Voorzittersoverleg

Het voorzitters-/secretarissen overleg van de adviescommissies in het sociale domein vond plaats op 28 februari, 25 april, 27 juni, 26 september en 28 november.

Op de agenda stonden diverse onderwerpen.

Er is gesproken met de gemeentesecretaris Astrid van der Klift als kennismaking met de diverse voorzitters van de adviescommissies. De ervaringen met het gebruik van de besloten groepen op iNsite werden gedeeld en beheerafspraken voor de websites werden doorgenomen. Regelingen van een aantal adviescommissies werden besproken i.v.m. wijzigingen en de ontmoetingsbijeenkomst werd voorbereid. Ook werd de planning voor 2024 afgestemd en werden plannen gemaakt voor gemeenschappelijke gezamenlijke deskundigheidsbevordering.

Bestuurlijk overleg

Op 31 januari en 26 september spraken de voorzitters met een delegatie van de wethouders. Er werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouders en verder van gedachten gewisseld over de werkverdeling bij MO, de energiecrisis brief, en de Buurtteams Volwassenen en Jeugd & Gezin.

Na de laatste vergadering in september is afgesproken dat een standaard gezamenlijk overleg voorlopig geen toegevoegde waarde heeft voor beide partijen omdat de onderlinge contacten goed verlopen. Wel sluiten de wethouders graag op uitnodiging aan bij de individuele adviescommissies, bij voorkeur als er vragen aan ten grondslag liggen. En uiteraard blijven ze elkaar ook zien bij de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst.

Ontmoetingsbijeenkomst

De traditionele jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van de adviescommissies met het college van burgemeester en wethouders en een afvaardiging van beleidsadviseurs vond plaats op 10 juli 2023. De bijeenkomst werd door ongeveer 100 personen bijgewoond. De dag werd geleid door Piroska Masthoff (lid RegenboogRaad Nijmegen). De inleiding werd verzorgd door Marjolein Dennissen over het thema ‘intersectionaliteit’. Intersectionaliteit (ook wel intersectioneel denken of kruispuntdenken) is maatschappelijke ongelijkheid die zich voordoet langs verschillende, elkaar snijdende assen; volgens het kruispuntdenken hangen verschillende vormen van maatschappelijk onrecht en maatschappelijke ongelijkheid met elkaar samen.

Na de lezing werd de bijeenkomst vervolgd door thematafel sessies: Wonen & Zorg, Armoede & gezondheid, Participatie & Uitsluiting en Samenwerking adviescommissies. Waarin college, ambtenaren en adviescommissieleden het thema uitdiepten.

Aansluitend op het programma werd er genoten van een lopend buffet in het restaurant van het stadhuis. Hier deelden de aanwezigen uitkomsten vanuit de diverse thematafels en sloten ze de dag gezamenlijk af.

Meedoenpagina in De Brug

Op deze pagina kunnen organisaties en adviescommissies in het sociale domein artikelen plaatsen. Ook de adviescommissie JMG maakt van deze mogelijkheid gebruik, zie de onderstaande artikelen en de bijbehorende link naar de betreffende Meedoenpagina.

Januari: Nieuwe website en adviezen

Maart: Toegankelijkheid: uitgangspunt bij alle nieuwe projecten in Nijmegen

Mei: Jaarverslag Adviescommissie JMG

Juli: Focus op mensen met een licht verstandelijke beperking

September: Adviescommissies in het Nijmeegse sociale domein

November: De Adviescommissie JMG: wat, waarom en voor wie?

Cursussen

Ook dit jaar werden er weer cursussen voor alle gezamenlijke adviescommissies aangeboden:

13 maart: Kennissessie door ambtenaren over de Omgevingswet, Sterke Sociale Basis, Wonen en Zorg, Energiecrisis en Bestaanszekerheid

18 maart: Gezamenlijke in company training voor alle adviesleden sociaal domein in Nijmegen over rol, taak en het functioneren van de adviescommissies

24 oktober: Kennissessie door ambtenaren over de Actualisatie Omgevingsvisie, Stationsomgeving, Ervaringsdeskundigheid, Sturing op sociale basis, Ombudsfunctie en de Nachtvisie

Ook hebben de individuele commissieleden een aantal (online) cursussen gevolgd aangeboden door de vereniging Koepel voor Adviesraden. Voorbeelden van deze cursussen zijn onder andere het webinar over Mantelzorg en Validisme.