Jaarverslag adviescommissie JMG Nijmegen 2022

Samenstelling adviescommissie

De adviescommissie bestond uit Sandra de Vries, onafhankelijk voorzitter, Francis Herbers, Levi van Dijk, Jos Kersten, Tjeu Verstappen, Peter Driessen, Massimo de Corte, Gert van den Berg en Maurice Custers. In de loop van het verslagjaar nam Massimo de Corte vanwege drukke werkzaamheden afscheid als lid van de adviescommissie. Dominique Rotte, Matijs van der Linde en Lood Arons werden op voordracht van de adviescommissie door het college van B&W benoemd voor een periode van vier jaar tot 1 juni 2026. Peter Driessen en Gert van den Berg zijn afwisselend vicevoorzitter. Ambtelijk werd de adviescommissie ondersteund door Helma van den Heuvel en Frank Eliëns en vervangen door Julia Portier.

Vergaderingen

De adviescommissie JMG vergaderde op 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni, 7 juli, 15 september, 6 oktober 10 november en 8 december 2022.

De leden kwamen in kleine groepjes en hun portefeuilles regelmatig bijeen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en adviezen aan het college van burgemeester en wethouders voor te bereiden.

Adviezen

Er werden zeven (on)gevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders uitgebracht.

Advies d.d. 21 februari 2021 over het behouden van De Monnikskap, school die inclusief onderwijs verzorgt voor havo/vwo/gym voor leerlingen met een beperking, met reactie van het college d.d. 12 juli 2022

JMG adviseert het college contact te onderhouden met partijen die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het voortbestaan van de Monnikskap, waaronder het schoolbestuur @voCampus, het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en omliggende samenwerkingsverbanden en met het Ministerie van Onderwijs over de afbouw van de huidige financieringsvorm.

Het college is door het schoolbestuur @voCampus en het Samenwerkingsverband op de hoogte gehouden van de concretisering van de eerdere toezegging van het schoolbestuur tot behoud van De Monnikskap, over de plannen voor aanhaking bij het Kandinsky College en vooral ook over de borging van de betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen. Het college is niet betrokken bij de uitwerking van de plannen of de huidige en komende financiering van de Monnikskap. Die verantwoordelijkheid of bevoegdheid ligt bij het schoolbestuur @voCampus.

Advies, d.d. 24 april 2022 over de uitvoering van de Armoedeagenda. Reactie college 12 juli 2022

De adviescommissie adviseert om naast schriftelijke middelen ook intermediairs als Stips, consultatiebureaus en vrijwilligers- en zelforganisaties in te schakelen. Het college onderschrijft het belang hiervan en heeft daarom deze intermediairs al betrokken bij de uitvoering van de Armoedeagenda.

JMG adviseert tevens om extra aandacht te geven aan inwoners die de Nederlandse taal niet of niet goed genoeg beheersen. Het college staat positief ten opzichte van dit advies en gaat een plan opstellen om meer gebruik te maken van sociaal regisseurs en buurtsportcoaches die in de wijken actief zijn en ervaring hebben met deze doelgroep.

Advies d.d. 13 mei 2022 over de inrichting van de website Vraaghulp, reactie college 30 augustus 2022

De website Vraaghulp wijst je de weg naar de organisatie in jouw buurt die je verder kan helpen wanneer je zorg, hulp of steun nodig hebt op de terreinen wonen en hulpmiddelen, geldzaken, opvoeden en opgroeien, onderwijs en werk, ouder worden en actief zijn en relaties. JMG heeft een groot aantal adviezen voor het verbeteren van deze website. De adviezen zijn te technisch om hier weer te geven.

Advies d.d. 7 december 2012 over onderzoeken die gedaan kunnen worden door de afdeling O&S van de gemeente Nijmegen, met reactie van het college op 1 februari 2023

De gemeente Nijmegen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf hebben een gezamenlijk project Vroegsignalering opgezet: mensen met betalingsachterstanden worden snel financieel ‘op de rit’ gezet. JMG adviseert deze vroegsignalering te monitoren in combinatie met de uitvoering van het convenant bewindvoering dat op 1 januari 2022 van start gaat.

Het college stelt dat het project Vroegsignalering wordt uitgevoerd via ‘Financieel expert in de wijk’ (FEW). Daarover is een eerste opzet voor een dashboard gemaakt. Er komt echter een nieuw registratiesysteem voor de FEW. Het college bekijkt of vanuit dat nieuwe systeem de vroegsignalering ook zichtbaar kan worden gemaakt.

JMG vraagt om een retrospectief onderzoek in te stellen naar besluitvorming in gevallen van uithuisplaatsing (uhp) en het verdere verloop van die uhp's, waarin de motivatie van die besluiten, het verloop van het proces, de resultaten bij kind en gezin en het vervolgtraject worden meegenomen.

Het college is van opvatting dat het moeilijk is om hier data over te krijgen, onder meer vanwege de privacywetgeving. Het gaat hier om een omvangrijk onderzoek. Hiervoor is, gezien de vele wensen met betrekking tot de onderzoeksprogrammering en de benodigde capaciteit voor vaste monitoronderzoeken, geen ruimte. Binnen het overleg passende hulp worden wel gegevens verzameld over de gezinnen, die daar besproken zijn. Dit is belangrijk om van te leren. Ook op (boven)regionaal niveau wordt hier informatie over verzameld, ook door onderzoekers van de Radboud Universiteit, met wie wordt samengewerkt.

JMG vraagt om het voorzieningenaanbod voor jeugd en jongeren in de Nijmeegse wijken waar veel kinderen en jongeren wonen te onderzoeken. Is er zicht op de behoeften van deze doelgroepen en voldoen de bestaande voorzieningen aan die behoeften? Wat is de invloed van de coronacrisis op de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen? En hoe kan de gemeente daarop inspelen?

Vierjaarlijkse monitoronderzoeken van de GGD - de Kindermonitor (laatste meting in 2017) en de Gezondheidsmonitor Jeugd / E-MOVO (laatste meting in 2019) - geven naar opvatting van het college zicht op hoe tevreden ouders van kinderen tot 12 jaar en jongeren zijn over de voorzieningen voor de jeugd in de woonomgeving en wat voor zaken ze missen. 

Een nader onderzoek naar dit onderwerp, waarbij de invloed van de coronacrisis wordt meegenomen en waarbij wordt gekeken naar deelgebieden en deelgroepen jeugd, zou veel tijd vragen, die binnen de totale onderzoeksprogrammering voor 2022 niet geboden kan worden.

Advies JMG d.d. 22 juli 2022 over de evaluatie voortgang toegankelijkheid openbare ruimte, met reactie college d.d. 6 december 2022

JMG adviseert de verkeersstromen bij het station en in het centrum zo veel mogelijk te scheiden en vraagt uitleg over de mogelijke implicaties van nieuwe normen, zoals de nieuwe Integrale.

Toegankelijkheid Standaard (IT S) en de NEN-normering die in ontwikkeling is. Het college geeft aan dat de komende evaluatieperiode te onderzoeken. Het komende (beleids-)onderzoek zal verduidelijken of de zich ontwikkelende nieuwe normen aanleiding zijn voor ander beleid.

Advies d.d. 10 oktober 2022 over de Verordening beleidsregels Wmo en Jeugdverordening, reactie college 22 november 2022

JMG adviseert de verordening zo leesbaar mogelijk te maken. Het college geeft aan dat het actualiseren van de verordening een forse klus is. Goede en heldere informatie is daarin cruciaal. De afgelopen jaren heeft de gemeente de eerste stappen gezet in de verbetering van de leesbaarheid. De suggesties van JMG worden in de volgende actualiseringsronde meegenomen.

Op een vraag van JMG geeft het college aan dat iedere gemeente de pleegzorgwaardering zelf organiseert. Voor Nijmegen wordt het een jaarlijkse VVV bon ter beschikking gesteld.

Advies d.d. 8 december 2022, met reactie van het college d.d. 20 december 2022 over de Beleidsvisie hulp bij het huishouden

Over de beleidsvisie hulp bij het huishouden adviseert JMG om toekomstige wetgeving af te wachten en niet mee te nemen in de visie. Het college vindt het belangrijk om de laatste ontwikkelingen rondom de hulp bij het huishouden te benoemen in de beleidsvisie, waaronder het wetsvoorstel ‘resultaatgericht indiceren en vereenvoudiging geschilbeslechting’. Conform het advies wordt deze ontwikkeling niet meegenomen in de uitgangspunten van de beleidsvisie, omdat het college geen beleid kan ontwikkelen op een wet die nog niet aangenomen is. Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling. JMG adviseert om de huidige toegangspoort via de Wmo-consulenten van de gemeente tot o.a. de hulp bij het huishouden te behouden met een snellere en efficiënte dienstverlening. Het college volgt dit advies en blijft sturen op het verkorten van de wachttijden.

JMG constateert dat de beleidsvisie geen volledig antwoord geeft op de toekomstige (financiële) uitdagingen die beschreven worden in de visie, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing waardoor de vraag naar hulp zal blijven toenemen, en de budgetten die niet evenredig meegroeien met de vraag. Het college onderschrijft dat het voor een forse uitdaging komt te staan. Het college blijft kiezen voor een openeinderegeling (zonder budgetplafond) voor de hulp bij het huishouden, zodat alle inwoners ondersteund kunnen worden die dit echt nodig hebben. Hiermee wordt een financieel risico gelopen. Dit risico is niet goed in te schatten door ontwikkelingen beschreven in de beleidsvisie, waaronder de invoering van een eerlijkere eigen bijdrage vanaf 2025. Omdat het college niet alle ontwikkelingen nu al kan voorzien, wordt gekozen voor robuuste uitgangspunten die steeds moeten inspelen op de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen.

Externe gasten (in plenaire vergaderingen)

 • 10 februari: Lisanne Baltussen, beleidsadviseur gemeente Nijmegen over kostendelers, gehuwden en woningdelers binnen de Participatiewet.
 • 10 maart: Ilse Stoekenbroek, beleidsadviseur gemeente Nijmegen en Manon van der Krabben, Contractmanager gemeente Nijmegen over cliënt ervaringsonderzoek PGB
 • 12 mei: Leonie Braks en Geerte Meijer, beleidsadviseurs bij de gemeente Nijmegen, over Over het onderzoek PGB
 • 16 juni: Rob Haans, en Paul Geurts, strategisch adviseurs Informatie over digitale Transformatie
 • 10 november: Joost Strijtveen, inhuur, over de startnotitie schuldhulpverlening
 • 8 november: Grete Visser, wethouder wonen, zorg en onderwijs voor een kennismakingsgesprek

Deelname aan (de belangrijkste externe) bijeenkomsten

 • 24 februari: onlinesessie over regionale samenwerking van adviescommissies/raden
 • 15 juni: bijeenkomst Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
 • 27 juni: bijeenkomst pilot indicatievrije dagbesteding

Cursussen

Ook dit jaar werden er weer cursussen voor alle adviescommissies aangeboden:

 • 10 oktober: hoe werkt het bij de gemeenteraad
 • 31 oktober: hoe komt een stadsbegroting tot stand
 • 14 november: het schrijven van adviezen

Studiedag

De studiedag vond plaats op 8 juni in Rotterdam waar uitleg werd gegeven over het nieuwe Factorenmodel voor alle leeftijden en werd tijdens de lunch kennis gemaakt met de Brede Raad010 met wie ervaringen werden uitgewisseld over het werk van beide adviescommissies. De middag werd besloten door een rondleiding en toelichting door het Huis van de Wijk, Post West. Tijdens het diner werd afscheid genomen van de leden Els van der Ploeg, Pierre Demacker, Ton van Hout en Daniël Jacobs.

Voorzittersoverleg

Het voorzitters/secretarissenoverleg van de adviescommissies in het sociale domein vond plaats op 22 februari, 26 april, 28 juni, 27 september en 29 november. Op de agenda stond onder meer de uitkomsten van een overleg met de Erik Boelaars, concernmanager Maatschappelijke Ontwikkeling over de kwaliteit en tijdigheid van het beantwoorden van de adviezen door het college. Er werd ook gesproken over de afstemming van de regelingen van de adviescommissies. De nieuwe regelingen van de Seniorenraad en adviescommissie JMG zijn geactualiseerd en sluiten aan op de overige regelingen.

Onderwerp van gesprek was ook de rapportage over de bestuurlijke samenwerking tussen de colleges van Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen. De regionale samenwerken tussen de adviescommissies wordt geagendeerd voor dit overleg. In de laatste vergadering is afgesproken dat de secretarissen een ontmoeting organiseren met beleidsadviseurs en leden van de adviescommissies waarin de leden worden bijgepraat over verschillende nader te bepalen thema’s.

Bestuurlijk overleg

Op 13 juli spraken de voorzitters met de wethouders Petra Molenaar en Grete Visser. Er werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Petra Molenaar en verder van gedachten gewisseld over onder meer de gevolgen van de coronacrisis voor de stad en samenleving.

Ontmoetingsbijeenkomst

De traditionele ontmoetingsbijeenkomst van de adviescommissies met het college van burgemeester en wethouders en beleidsadviseurs vond plaats op 5 september nadat er door Corona geen bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in 2020 en 2021. Om die reden, mede gezien het groot aantal nieuwe leden van de adviescommissies, werd in deze bijeenkomst meer de nadruk gelegd op ontmoeting en minder op de inhoud. Ook dit jaar was vrijwel het gehele college aanwezig en een groot aantal beleidsadviseurs. De bijeenkomst werd door 85 personen bijgewoond.

Onder voorzitterschap van Koen Wools (voorzitter RegenboogRaadNijmegen) en Sandra de Vries (voorzitter adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijk Opvang- en Gehandicaptenbeleid) introduceerden de nieuwe collegeleden zich en vertelden de voorzitters van de adviescommissies iets over de stand van zaken in hun adviescommissie.

De inleiding werd verzorgd door mevrouw Jacobine Geel, theologe en bekend van televisie, tot vorig jaar voorzitter van de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en sinds september 2021 voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Zij sprak over het thema vrijheid in relaties tot de werkterreinen van de adviescommissies. Na de lezing van mevrouw Geel werd de bijeenkomst vervolgd door ‘Maak je keuze’, een programma waarbij deelnemers keuzes maken op basis van stellingen en die toe te lichten. In het restaurant van het stadhuis werd aansluitend een lopend buffet gebruikt en werd Frank Eliëns in het zonnetje gezet omdat dit de laatste ontmoetingsbijeenkomst was die hij als secretaris bijwoonde.

Pagina Meedoen in de Brug

De adviescommissie is een van de partners die regelmatig aandacht besteden aan ontwikkelingen in het sociale domein door het plaatsen van artikelen op de Meedoenpagina in weekblad De Brug. In het verslagjaar werd zo aandacht geschonken aan de Buurtteams Volwassenen en Jeugd en Gezin, de gemeentelijke Sport- en Beweegnota, de aanpak van dakloosheid tijdens de Coronacrisis, het meedoen aan de samenleving, het actieprogramma Inclusie, de uitgebrachte adviezen door de adviescommissie aan het college en het sociale gezicht van Nijmegen.